Support a fracking ban in Wales

 

People and communities in Wales have made their feelings against fracking clear time and again, saying fracking does not have a place and is not welcome here in Wales.

 

Make your pledge today asking the Welsh Government to support fracking ban in Wales. 

Our on-going campaigning against fracking helped to achieve the moratorium in Wales in 2015. Now, Friends of the Earth Cymru and Frack Free Wales urge the Welsh Government to progress from a moratorium on fracking to a full ban. The Wales Act provisions which comes into force in October 2018, gives the Assembly the devolved powers to do so.

Environmental and social evidence, alongside strong public opposition has led to a ban on fracking in many countries, including the Republic of Ireland, the Netherlands and France, with Scotland most recently committing to the cause.

Instead, progressing to a low carbon future for Wales requires transitioning to renewable energy sources for the sake of the climate and our well-being. Add your name to the growing list of people against fracking by asking the Welsh Government to ban fracking in Wales.

Let’s become the next nation to end fracking for good.

 

#BanFrackingNow

 

 

Mae pobl a chymunedau yng Nghymru wedi datgan eu barn yn glir dro ar ôl tro ynglŷn â ffracio, gan ddweud nad oes gan ffracio groeso na lle yma yng Nghymru.

 

Lleisiwch eich barn heddiw gan ofyn i Lywodraeth Cymru gefnogi wahardd ffracio yng Nghymru.

Llwyddodd ein hymgyrch barhaus yn erbyn ffracio i greu moratoriwm yng Nghymru yn 2015. Bellach, mae Cyfeillion y Ddaear Cymru a Frack Free Wales yn annog Llywodraeth Cymru i symud ymlaen o’r moratoriwm ar ffracio i sicrhau gwaharddiad llwyr. Mae darpariaethau yn Neddf Cymru a ddaw i rym ym mis Hydref 2018, yn rhoi grym datganoledig i’r Cynulliad wneud hynny.

Mae tystiolaeth amgylcheddol a chymdeithasol, ynghyd â gwrthwynebiad cyhoeddus cryf wedi arwain at wahardd ffracio mewn amryw o wledydd, gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon, Yr Iseldiroedd a Ffrainc, a’r Alban yn fwyaf diweddar yn ymrwymo yn yr un modd.

Yn hytrach, mae symud tuag at ddyfodol o garbon isel yng Nghymru angen trawsnewid i ffynonellau ynni adnewyddadwy er lles yr hinsawdd a’n llesiant. Ychwanegwch eich enw at y rhestr gynyddol o bobl sy’n gwrthwynebu ffracio drwy ofyn i Lywodraeth Cymru wahardd ffracio yng Nghymru.

Dewch i ni fod y genedl nesaf i roi diwedd ar ffracio am byth.

 

#GwaharddFfracioNawr